FACEBOOK
I COOKIES/POLITYKA PRYWATNOŚCI | ZALOGUJ ADMIN |
© ZOJKA-APARTAMENTY 2021 

www.zojka-apartamenty.pl

NIP: 9570232574

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 

1. Umowa o świadczenie usług najmu krótkotrwałego zakwaterowania obejmuje wynajem apartamentu. Warunki umowy określa niniejszy Regulamin. Regulamin określa; zasady dokonania rezerwacji, świadczenia usług najmu, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie apartamentów Zojka-Rent i jest integralną częścią umowy. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie dokonania rezerwacji. Dokonując rezerwacji, Gość potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem i zaakceptował jego warunki. 
Klient-Gość zawiera umowę z firmą: Zofia Ważna z siedzibą w Gdańsku, 80-410 przy
ul. K.K. Baczyńskiego 8c1, NIP: 
9570232574. zwaną dalej Zojka-Rent.

2. Kontakt dla Gości; zojka@zojkarent.pl  +48 789 479 197.

3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w apartamentach Zojka-Rent.

 

§2 ZASADY REZERWACJI

 

1. Rezerwacji apartamentu dokonuje się poprzez:

 

 • pocztę elektroniczną e-mail lub rezerwację telefoniczną

 • on-line - tj. poprzez wyspecjalizowaną rezerwacyjną platformę internetową (np. booking.com, hotels.com, airbnb.com, noclegowo.pl) lub własną stronę domową Zojka-Rent www.zojka-apartamenty.pl
   

2. Zasady dokonywania i anulacji rezerwacji:

 

 • Określone zostały na:
  a) rezerwacyjnej platformie internetowej (np. booking, airbnb, noclegowo itp.),

  b) stronie własnej Zojka-Rent po kliknięciu zakładki "zarezerwuj teraz".

 • Ceny wyświetlane na platformie rezerwacyjnej/stronie Zojka-Rent są cenami ostatecznymi. Gość otrzymuje natychmiastowe potwierdzenie rezerwacji e-mail. 

 • Do dokonania rezerwacji wymagane jest podanie; terminu pobytu i liczby Gości, Imienia i Nazwiska Gościa dokonującego rezerwacji, danych kontaktowych: poprawnego nr tel. i e-mail oraz może być wymagane podanie danych adresowych. 

 • Zasady dla rezerwacji dokonanych e-mail/tel. są takie same jak dla rezerwacji dokonanych on-line poprzez stronę własną Zojka-Rent.

 

3. Płatność za rezerwację:

 

a) dla rezerwacji dokonanych on-line poprzez rezerwacyjną platformę internetową:
(np. booking, airbnb, noclegowo itp.) zgodnie z zasadami i metodami płatności udostępnionymi przez platformę rezerwacyjną;  np. płatności internetowe online, przelewem bankowym lub kartą kredytową.
b) dla rezerwacji dokonanych on-line poprzez stronę własną Zojka-Rent oraz dla rezerwacji dokonanych e-mail/tel.: przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazanego w potwierdzeniu rezerwacji, przelewem BLIK na telefon lub Bonem Turystycznym zgodnie z zasadami wskazanymi w potwierdzeniu rezerwacji.

 

4. Zojka-Rent ma prawo zastrzec sobie możliwości przyjmowania tylko rezerwacji dokonywanych on-line.

 

5. Podane w potwierdzeniu rezerwacji oraz niniejszym regulaminie ceny są cenami brutto.

 

6. Do czynności zameldowania może być wymagane okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby meldowanej.

 

7. W przypadku odmowy okazania przez Gościa dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego Jego tożsamość, apartament może odmówić zameldowania.

 

8. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji Gość zobowiązuje się zapłacić karę umowną. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie Zojka-Rent może również odmówić wydania kluczy.  Dzieci do 10 roku życia mogą przebywać w apartamencie bezpłatnie jeśli śpią na dostępnych łóżkach dla dorosłych. Dzieci powyżej 10 roku życia traktowane są jako osoby dorosłe.
Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w apartamencie Gościa poza godzinami ciszy nocnej - od godziny 7:00 do godziny 22:00. 

 

9. Zojka-Rent może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu apartamentu lub budynku w którym się znajduje lub mieniu Gości, szkody na osobie Gości, obsługi i innych osobach przebywających w apartamencie.

 

10. Zojka-Rent może odmówić przyjęcia Gościa, który w ocenie obsługi zagraża mieniu lub bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu, wizerunkowi innych osób.

 

11. W przypadku nieodwołania rezerwacji w wyznaczonym terminie, zawartym w warunkach rezerwacji lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie Zojka-Rent obciąży Gościa opłatą  zgodną  z warunkami rezerwacji wskazanymi w momencie jej dokonywania.

 

12. Przedłużenie doby (pobytu) jest możliwe tylko w przypadku dostępności wolnych terminów.

 

13. Termin pobytu może ulec skróceniu z zastrzeżeniem, że pobrana należność za pozostały termin wynajmu nie zostaje zwrócona.

 

14. Zojka-Rent zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu.

 

15. Zojka-Rent zastrzega sobie prawo do możliwości pobrania przed zameldowaniem, depozytu celem zabezpieczenia przed ewentualnymi zniszczeniami. Depozyt może być pobrany do wysokości 300 PLN. Jeśli w danym apartamencie pobierany jest depozyt, informacja taka wyświetla się w trakcie procesu składania rezerwacji.

 

16. Depozyt podlega zwrotowi w ciągu 4 dni roboczych po opuszczeniu apartamentu, po potrąceniu równowartości wyrządzonych szkód.

 

17. Nie wyłącza się dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód ponad kwotę depozytu lub w przypadku jego nie pobrania.

 

18. Prawo odstąpienia od umowy dla usług zakwaterowania zawartych na odległość nie przysługuje - jednakże Zojka-Rent umożliwia odstąpienie od umowy po dokonaniu rezerwacji a przed zameldowaniem za zgodą Zojka-Rent, nie później jednak niż 24 godziny od dokonania rezerwacji. 

 

19. Apartament wynajmowany jest na doby - zgodnie z terminem wskazanym w rezerwacji.

 

20. Doba w apartamentach  rozpoczyna się i kończy w godzinach określonych przez poszczególny apartament - godziny zameldowania i wymeldowania wskazano każdorazowo w ofercie wynajmu apartamentu oraz na potwierdzeniu rezerwacji.

 

21. Przekazanie kluczy w dniu zameldowania/wymeldowania następuje w sposób i w godzinach określonych przez Zojka-Rent.

 

22. Gość zobowiązany jest do poinformowania najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie zameldowania.

 

§3 USŁUGI 

 

1. Rezerwacja obejmuje jedynie wynajem apartamentu: Gość może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddawać w dalszy podnajem.

 

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usługi Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie obsłudze  obiektu co umożliwi niezwłoczną reakcję.

 

2. Apartament ma obowiązek zapewnić Gościom:  bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę, nieskrępowany pobyt w apartamencie.

 

3. Obsługa apartamentu ma prawo bez zezwolenia Gościa wejść do wynajętego apartamentu w przypadku: zagrożenia bezpieczeństwa Gości lub mienia, w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu apartamentu, podejrzenia zachowania mogącego znacznie pogorszyć stan apartamentu, lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

 

4. W trakcie pobytu Gościa w apartamencie nie są świadczone usługi sprzątania oraz wyżywienia.

 

5. Gość ma prawo do korzystania z wyznaczonego miejsca parkingowego - jeżeli rezerwacja obejmuje miejsce parkingowe.

 

6. Jeżeli w budynku w którym znajduje się apartament świadczone są inne usługi np. siłownia, spa, wypożyczalnia rowerów - Gość może z nich korzystać za dodatkową opłatą dokonaną na miejscu na rzecz podmiotów świadczących te usługi.

 

§4 ZASADY POBYTU I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Gość zobowiązany jest do zachowania spokoju, ciszy nocnej (w godzinach 7-22), nie organizowania imprez, nie palenia papierosów, nie rozpalania świeczek oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego i dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w lokalu, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie technicznym oraz przestrzegania innych zasad dotyczących użytkowania apartamentu, przekazanych przez Zojka-Rent w dniu zameldowania.

 

2. Osoby niepełnoletnie muszą znajdować się na terenie apartamentu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania osób niepełnoletnich, nad którymi mają obowiązek sprawowania opieki.

 

3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu i budynku w którym się on znajduje, powstałe z jego winy lub z winy osób z nim przebywających lub odwiedzających go osób. Gość ponosi kary umowne w szczególności za:

 

 • Zniszczenie pościeli - 100 PLN za sztukę

 • Zniszczenie ręczników - 50 PLN za sztukę

 • Zgubienie kluczy  - 100 PLN za sztukę

 • Palenie w apartamencie - 500 PLN lub karą określoną w § 5 ust. 3

 • Umieszczenie zwierzęcia w pokoju bez zgody - 200 PLN za zwierzę za pobyt

 • Większą niż podana w rezerwacji ilość Gości - 100 PLN za dodatkową osobę za dobę

 • Pogorszenie stanu apartamentu lub budynku, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy 
  i sprzętów znajdujących się w apartamencie, zatkanie kanalizacji - kwotą stanowiącą równowartość naprawy lub zakupu nowego sprzętu lub rzeczy

 • Dewastację apartamentu lub części budynku - kwotą stanowiącą cenę napraw oraz kwotą równoważną cenie wynajęcia apartamentu przez okres wyłączenia go ze sprzedaży

 • Pozostawienie apartamentu w stanie dużego nieporządku - 150 PLN

 • Sprzątanie wymiocin lub innych nieczystości fizjologicznych - 1000 PLN

 • Nieuzasadniony przyjazd obsługi w trakcie pobytu na życzenie Gościa - 100 PLN

 • Zakłócanie ciszy nocnej lub ogólnego porządku - karą określoną w § 4 ust. 4

 

4. Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości ciszy nocnej lub ogólnego porządku przedstawiciel Zojka-Rent zostanie wezwany do apartamentu lub wezwana zostanie do interwencji Straż Miejska lub Policja, Zojka-Rent uprawniona będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Gościa bez zwrotu poniesionych kosztów i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 500 PLN kary, niezależnie od wysokości kar nałożonych przez Policję lub Staż Miejską, które pokrywane są w całości przez Gościa.

 

5. Każdorazowo Gość opuszczający apartament, ze względów bezpieczeństwa powinien zakręcić krany, zamknąć drzwi i okna.

 

6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest palenie papierosów, rozpalanie świeczek i pozostawianie ich bez nadzoru, używanie grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia apartamentu.

 

7. W toalecie można spłukiwać tylko papier toaletowy.

 

8. Pobyt w apartamencie ze zwierzęciem jest zabroniony. Jeżeli w danym apartamencie pobyt ze zwierzęciem jest dozwolony za zgodą Zojka-Rent, Goście podróżujący wraz ze zwierzętami są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie obsługę na etapie składania rezerwacji. Jeśli informacja taka nie została przedstawiona na etapie składania rezerwacji, należy poinformować obsługę apartamentu telefonicznie w dniu dokonania rezerwacji. Za pobyt w obiekcie ze zwierzęciem może obowiązywać dodatkowa opłata w wysokości 100 PLN za zwierzę za pobyt. Zojka-Rent zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania Gościa podróżującego ze zwierzęciem.

 

9. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Zojka-Rent ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza.

 

10. Zojka-Rent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie rzeczy pozostawione w apartamencie przez Gości w trakcie ich pobytu w tym za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na miejscu parkingowym przynależnym do apartamentu lub poza tym miejscem. Parking na terenie budynku apartamentu jest parkingiem nie strzeżonym.

 

11. W przypadku wystąpienia szkody Gość powinien zawiadomić obsługę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

12. Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania obsługi obiektu o ewentualnych uszkodzeniach, awariach, wypadkach i innych zdarzeniach losowych, brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu.

 

13. Przedmioty pozostawione w apartamencie będą odesłane na prośbę Gościa na wskazany przez niego adres i na jego koszt.

W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, apartament przechowa przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego roku, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Zojka-Rent.

W przypadku braku możliwości wezwania Gościa do odebrania rzeczy znalezionej w ciągu roku od dnia jej znalezienia rzecz pozostawiona staje się własnością Zojka-Rent.

 

14. Zojka-Rent  nie przechowuje artykułów spożywczych, kosmetyków, leków, bądź innych artykułów, które mogą ulec zniszczeniu, bądź przeterminowaniu.

 

15. W dniu wymeldowania Zojka-Rent sprawdza stan apartamentu. W przypadku stwierdzenia szkód lub braków w apartamencie niezwłocznie informuje o tym Gościa. Roszczenie dotyczące płatności za szkody przysługuje wobec Gościa, który dokonał rezerwacji. Płatność za kary umowne i wyrządzone szkody w apartamencie pobierana jest z depozytu zgodnie z §2 ust. 15-17, a w przypadku jego braku lub gdy koszt naprawy/wymiany szkód przewyższa jego wysokość, Gość zobowiązuje się do uregulowania należności w sposób określony przez Zojka-Rent najpóźniej w dniu wymeldowania lub w innym wyznaczonym przez Zojka-Rent terminie.

 

§5 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

1. Goście mają prawo do składania reklamacji obsłudze obiektu w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

 

2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.  Reklamacje można składać:

w formie pisemnej – pod adres siedziby firmy albo e-mail (zojka@zojkarent.pl),

ustnie – w kontakcie osobistym z pracownikiem lub telefonicznie,

Na żądanie Gościa, Zojka-Rent potwierdzi, pisemnie lub w inny sposób uzgodniony z Gościem, fakt zgłoszenia przez niego reklamacji.

Zojka-Rent zobowiązują się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych sytuacjach, jeżeli termin 14-dni roboczych nie jest wystarczający do udzielenia odpowiedzi i zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, Zojka-Rent udziela odpowiedzi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji.

 

3. W przypadku, gdy złamanie zakazu palenia w apartamencie lub w budynku w którym się on znajduje, uruchomi alarm przeciwpożarowy w wyniku którego nastąpi automatyczne wezwanie/wezwanie do interwencji straży pożarnej, Gość zostanie obciążony karą finansową związaną z pokryciem kosztów interwencji straży pożarnej oraz dodatkowo karą za palenie w apartamencie w kwocie 500 PLN.

 

4. W apartamentach nie mogą być prowadzone żadne usługi płatne, niedozwolone przez polskie prawo operacje finansowe oraz nie można przechowywać w nich ładunków niebezpiecznych, przedmiotów, substancji itp. zabronionych przez polskie prawo.

 

5. Zakazuje się prowadzenia na terenie budynku w którym znajduje się apartament akwizycji i sprzedaży obnośnej.

 

6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach oraz częściach wspólnych budynku.

 

7. Cena za rezerwację pobytu jest ostateczna i obejmuje: wynajem apartamentu, podatek, opłatę miejscową. Wszystkie płatności o których mowa w regulaminie pobierane są od Gościa: online, z karty kredytowej, przelewem bankowym lub przelewem Blik. Zojka-Rent nie przyjmuje płatności gotówką.

 

8. Na życzenie Gościa w trakcie pobytu dłuższego niż 4 doby Zojka-Rent może wykonać usługę sprzątania w trakcie pobytu w terminie uzgodnionym z Gościem - za dodatkową opłatą w kwocie 150 PLN, płatną przelewem bankowym przed wykonaniem usługi.

 

9. Jeżeli Gość życzy sobie otrzymania faktury, zobowiązany jest o tym poinformować Zojka-Rent w trakcie procesu składania rezerwacji lub najpóźniej w dniu wymeldowania, podając wszystkie wymagane dane do jej wystawienia.

 

10. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można zlikwidować zwyczajowymi środkami oraz w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej (np. powódź, awaria kanalizacji wodociągowej, awarii sieci energetycznej, itp.) lub gdy bezpieczeństwo Gościa lub jego majątku, z powodów niezależnych od Zojka-Rent, nie będzie mogło być zagwarantowane - Zojka-Rent ma prawo anulować umowę w trybie natychmiastowym. W takim przypadku kwota wpłacona przez Gościa podlegać będzie zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

 

11. Zojka-Rent nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności lub hałasy powodowane przez sąsiadów (np. remont itp.), oraz za wydarzenia losowe mające wpływ na funkcjonowanie obiektu, takie jak nagłe braki w dostawie prądu, internetu itp. 

 

12. Ewentualne spory których nie da się rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zojka-Rent.

 

13. Polityka prywatności danych osobowych RODO;

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zojka-Rent, Zofia Ważna z siedzibą ul. K.K.Baczyńskiego 8c/1 Gdańsk 80-410, NIP:9570232574, zojka@zojkarent.pl tel. +48789479197.

 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kancelaria@giodo.gov.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu realizacji umowy Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt 1 lit b RODO

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨ wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług dodatkowych przy których rezerwacji pośredniczymy

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą̨ przez okres 1 roku

 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / ich niepodanie może skutkować́ odmową realizacji usługi.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest firma;
Zofia Ważna (Zojka-Rent) ul. Baczyńskiego 8c1 Gdańsk, 80-410. 

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest: system rezerwacji online zapewniony przez odpowiednią wyspecjalizowaną internetową platformę rezerwacyjną za pośrednictwem której dokonywana jest rezerwacja, a dla rezerwacji dokonanych za pośrednictwem strony własnej Zojka-Rent, podmiotem tym jest: Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl.

 

Dane osobowe:

 

 • Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji. 

 • Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

 • Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : zojka@zojkarent.pl

 • Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
   

Zobowiązania Administratora:
 

 • Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia. 

 • Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji. 

 • Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.
   

Zobowiązania Hotres.pl
 

 • Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną. 

 • Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych. 

 • Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę. 

 • W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do: 

  szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego 

  regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.
   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
 

 • konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu; 

 • konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu; 

 • rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl.
                                                          01.01.2019r.

 

 

REGULAMIN REZERWACJI
I ZASADY POBYTU

ZAREZERWUJ TERAZ

 1. pl
 2. en
 3. no
 4. sv

ZAREZERWUJ TERAZ