§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie apartamentów Zojka-Rent i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem i zaakceptował jego warunki.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w apartamentach Zojka-Rent.

 

§2 ZASADY REZERWACJI

 

1. Rezerwacji apartamentu dokonuje się poprzez:

 

 • pocztę elektroniczną e-mail lub rezerwację telefoniczną

 • on-line - poprzez wyspecjalizowaną rezerwacyjną platformę internetową lub stronę domową Zojka-Rent - rezerwacja natychmiastowa
   

2. Zasady dokonania rezerwacji e-mail/tel:

 

 • Muszą zostać potwierdzone przez Zojka-Rent zwrotnym e-mailem. Ceną ostateczną jest cena widniejąca na potwierdzeniu rezerwacji

 • Po potwierdzeniu rezerwacji wymagana jest wpłata całej kwoty wartości pobytu lub przedpłata (zaliczka) w kwocie 30% wartości pobytu - nie mniejsza jednak niż koszt jednej doby pobytu. Opłatę za pobyt lub zaliczkę wpłaca się w ciągu jednego dnia od daty potwierdzenia rezerwacji. Płatności dokonuje się przelewem bankowym na rachunek wskazany w potwierdzeniu rezerwacji. Po otrzymaniu wpłaty zostanie przesłana zwrotna informacja z potwierdzeniem jej otrzymania

 • W przypadku nie wpłacenia zaliczki w ciągu 24 godzin rezerwacja zostaje automatycznie anulowana. Gość może być poproszony o przesłanie e-mailem bankowego potwierdzenie dokonania przelewu

 • W przypadku rezerwacji której termin przyjazdu przypada w ciągu 3 dni (licząc z dniem złożenia rezerwacji), zaliczki nie pobiera się a Gość zobowiązany jest do opłacenia kwoty za cały pobyt

 • W przypadku nie pojawienia się Gościa w obiekcie opłata lub zaliczka nie podlega zwrotowi. W przypadku anulacji rezerwacji na 4 dni przed terminem przyjazdu Klientowi przysługuje prawo do zwrotu 50% wpłaconej kwoty zaliczki. Przy anulacji w terminie późniejszym zaliczka nie podlega zwrotowi

 • Najpóźniej w dniu zameldowania Gość zobowiązany jest uregulować przelewem bankowym pozostałą lub całą kwotę za wynajem

 

3. Zasady dokonania rezerwacji on-line:

 

Określone zostały na internetowym portalu rezerwacyjnym/stronie Zojka-Rent. Ceny wyświetlane na portalu rezerwacyjnym/stronie Zojka-Rent są cenami ostatecznymi. Gość otrzymuje natychmiastowe potwierdzenie rezerwacji.

 

4. Zojka-Rent ma prawo zastrzec sobie możliwości przyjmowania tylko rezerwacji dokonywanych on-line.

 

5. Podane w potwierdzeniu rezerwacji oraz niniejszym regulaminie ceny są cenami brutto.

 

6. Do czynności zameldowania może być wymagane okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby meldowanej.

 

7. W przypadku odmowy okazania przez Gościa dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego Jego tożsamość, apartament może odmówić zameldowania.

 

8. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w apartamencie Gościa poza godzinami ciszy nocnej - od godziny 7:00 do godziny 22:00. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji Gość zobowiązuje się zapłacić karę umowną.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie Zojka-Rent może również odmówić wydania kluczy.

 

9. Zojka-Rent może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu apartamentu lub budynku w którym się znajduje lub mieniu Gości, szkody na osobie Gości, obsługi i innych osobach przebywających w apartamencie.

 

10. Zojka-Rent może odmówić przyjęcia Gościa, który w ocenie obsługi zagraża mieniu lub bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu, wizerunkowi innych osób.

 

11. W przypadku nieodwołania rezerwacji w wyznaczonym terminie, zawartym w warunkach rezerwacji lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie Zojka-Rent obciąży Gościa opłatą  zgodną  z warunkami rezerwacji wskazanymi w momencie jej dokonywania.

 

12. Przedłużenie doby (pobytu) jest możliwe tylko w przypadku dostępności wolnych terminów.

 

13. Termin pobytu może ulec skróceniu z zastrzeżeniem, że pobrana należność za pozostały termin wynajmu nie zostaje zwrócona.

 

14. Zojka-Rent zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu.

 

15. Zojka-Rent zastrzega sobie prawo do pobrania depozytu celem zabezpieczenia przed ewentualnymi zniszczeniami. O zasadach płatności depozytu i jego wysokości Zojka-Rent poinformuje Gościa przed zameldowaniem. Depozyt może być pobrany do wysokości 300 PLN.

 

16. Depozyt podlega zwrotowi w ciągu 4 dni roboczych po opuszczeniu apartamentu, po potrąceniu równowartości ewentualnych wyrządzonych szkód.

 

17. Nie wyłącza się dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód ponad kwotę depozytu lub w przypadku jego nie pobrania.

 

18. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje od apartamentu automatyczne potwierdzenie rezerwacji e-mail - w potwierdzeniu rezerwacji znajduje się informacja o regulaminie pobytu. Jeśli Gość nie zgadza się na postanowienia regulaminu, do 24 godzin od dokonania rezerwacji może bezpłatnie anulować rezerwację nawet jeśli dokonał rezerwacji bezzwrotnej. W przypadku rezerwacji dokonanych w terminie krótszym niż 24 godziny przed zameldowaniem Gość może anulować rezerwację bezpłatnie przed zameldowaniem tylko poprzez bezpośredni kontakt z Zojka-Rent.

 

19. Apartament wynajmowany jest na doby - zgodnie z terminem wskazanym w rezerwacji.

 

20. Doba w apartamentach  rozpoczyna się i kończy w godzinach określonych przez poszczególny apartament - godziny zameldowania i wymeldowania wskazano każdorazowo w ofercie wynajmu apartamentu oraz na potwierdzeniu rezerwacji.

 

21. Przekazanie kluczy w dniu zameldowania/wymeldowania następuje w sposób i w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie/odbiór kluczy.

 

22. Gość zobowiązany jest do poinformowania najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie zameldowania.

 

§3 USŁUGI 

 

1.Gość może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddawać w dalszy podnajem.

 

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usługi Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie obsłudze  obiektu co umożliwi niezwłoczną reakcję.

 

2.Apartament ma obowiązek zapewnić Gościom: bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę, nieskrępowany pobyt w apartamencie.

 

3. Obsługa apartamentu ma prawo bez zezwolenia Gościa wejść do wynajętego apartamentu w przypadku: zagrożenia bezpieczeństwa Gości lub mienia, w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu apartamentu, podejrzenia zachowania mogącego znacznie pogorszyć stan apartamentu, lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

 

4. W trakcie pobytu Gościa w apartamencie nie są świadczone usługi sprzątania oraz wyżywienia.

 

5. Gość ma prawo do korzystania z wyznaczonego miejsca parkingowego - jeżeli rezerwacja obejmuje miejsce parkingowe (za prywatne miejsce parkingowe w hali garażowej - może obowiązywać dodatkowa opłata w wysokości 50 PLN za pobyt).

 

6. Jeżeli w budynku w którym znajduje się apartament świadczone są inne usługi np. siłownia, spa, wypożyczalnia rowerów - Gość może z nich korzystać za dodatkową opłatą dokonaną na rzecz podmiotów świadczących te usługi.

 

§4 ZASADY POBYTU I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

1. Gość zobowiązany jest do zachowania spokoju, ciszy nocnej (w godzinach 7-22), nie organizowania imprez, nie palenia papierosów oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego i dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w lokalu, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie technicznym oraz przestrzegania innych zasad dotyczących użytkowania apartamentu, przekazanych przez Zojka-Rent w dniu zameldowania.

 

2. Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się na terenie apartamentu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania osób niepełnoletnich, nad którymi mają obowiązek sprawowania opieki.

3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu i budynku w którym się on znajduje, powstałe z jego winy lub z winy osób z nim przebywających lub odwiedzających go osób. Gość ponosi kary umowne w szczególności za:

 

 • Zniszczenie pościeli - 100 PLN za sztukę

 • Zniszczenie ręczników - 50 PLN za sztukę

 • Zgubienie kluczy od apartamentu/parkingu - 100 PLN za sztukę

 • Za palenie w apartamencie - 500 PLN

 • Umieszczenie zwierzęcia w pokoju - 100 PLN za każdą dobę

 • Za większą niż podana w rezerwacji ilość Gości - 100 PLN za dodatkową osobę za dobę

 • Za pogorszenie stanu apartamentu lub budynku oraz uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy i sprzętów znajdujących się w apartamencie - kwotą stanowiącą równowartość ich naprawy lub zakupu nowego sprzętu lub rzeczy

 • Za dewastację apartamentu lub części budynku - kwotą stanowiącą cenę napraw oraz kwotą równoważną cenie wynajęcia apartamentu przez okres wyłączenia go ze sprzedaży

 • Za pozostawienie apartamentu w stanie dużego nieporządku - 150 PLN
   

4. Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości ciszy nocnej lub ogólnego porządku przedstawiciel Zojka-Rent zostanie wezwany do apartamentu lub wezwana zostanie do interwencji Straż Miejska lub Policja, Zojka-Rent uprawniona będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Gościa bez zwrotu poniesionych kosztów i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 500 PLN kary, niezależnie od wysokości kar nałożonych przez Policję lub Staż Miejską, które pokrywane są w całości przez Gościa.

 

5. Każdorazowo Gość opuszczający apartament, ze względów bezpieczeństwa powinien zakręcić krany, zamknąć drzwi i okna.

 

6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 

7. Pobyt w apartamencie ze zwierzęciem jest zabroniony.

 

8. Jeżeli w danym apartamencie pobyt ze zwierzęciem jest dozwolony, Goście podróżujący wraz ze zwierzętami są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie obsługę na etapie składania rezerwacji. Jeśli informacja taka nie została przedstawiona na etapie rezerwacji, należy poinformować obsługę apartamentu podczas zameldowania. Za pobyt w obiekcie ze zwierzęciem może obowiązywać dodatkowa opłata w wysokości 50 PLN za zwierzę za dobę. Zojka-Rent zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania Gościa podróżującego ze zwierzęciem.

 

9. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Zojka-Rent ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza.

 

10. Zojka-Rent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie rzeczy pozostawione w apartamencie przez Gości w trakcie ich pobytu w tym za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na miejscu parkingowym przynależnym do apartamentu lub poza tym miejscem. Parking na terenie budynku apartamentu jest parkingiem nie strzeżonym.

 

11. W przypadku wystąpienia szkody Gość powinien zawiadomić obsługę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

12. Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania obsługi obiektu o ewentualnych uszkodzeniach, awariach, wypadkach i innych zdarzeniach losowych, brakach zastanych w obiekcie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu.

 

13. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w apartamencie będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

 

14. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, apartament przechowa  przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego roku, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Zojka-Rent.

 

15. W przypadku braku możliwości wezwania Gościa do odebrania rzeczy znalezionej w ciągu 2 lat od dnia jej znalezienia rzecz pozostawiona staje się własnością znalazcy.

 

16. Roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty rzeczy wniesionych do apartamentu przedawniają się z upływem roku od dnia zaprzestania korzystania z usług apartamentu.

 

17. Zojka-Rent  nie przechowuje artykułów spożywczych, leków, bądź innych artykułów, które mogą ulec zniszczeniu, bądź przeterminowaniu.

 

 

§5 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

1. Goście mają prawo do składania reklamacji obsłudze obiektu w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

 

2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

3. W przypadku, gdy złamanie zakazu palenia przez Gościa uruchomi alarm przeciwpożarowy, co skutkuje interwencją straży pożarnej, Gość zostanie obciążony karę związaną z pokryciem kosztów interwencji straży pożarnej.

 

4. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych.

 

5. Zakazuje się prowadzenia na terenie budynku w którym znajduje się apartament akwizycji i sprzedaży obnośnej.

 

6. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach oraz częściach wspólnych budynku.

 

7. W cenę rezerwacji wliczone są: opłata miejscowa oraz opłata za przygotowanie apartamentu do pobytu Gościa.

 

8. Na życzenie Gościa w trakcie pobytu dłuższego niż 4 doby Zojka-Rent może wykonać usługę dodatkowego sprzątania w trakcie pobytu, za dodatkową opłatą w kwocie pobranej opłaty za przygotowanie obiektu.

 

9. Jeżeli Gość życzy sobie otrzymania faktury, zobowiązany jest o tym poinformować Zojka-Rent najpóźniej w ciągu 7 dni po zakończeniu pobytu.

 

10. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można zlikwidować zwyczajowymi środkami oraz w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej (np. powódź, awaria kanalizacji wodociągowej, awarii sieci energetycznej, itp.) lub gdy bezpieczeństwo Gościa lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane - właściciel ma prawo anulować umowę w trybie natychmiastowym. W takim przypadku kwota wpłacona przez klienta podlega natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

 

11. Ewentualne spory których nie da się rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zojka-Rent.

 

 

RODO

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zojka-Rent, Zofia Ważna z siedzibą ul. K.K.Baczyńskiego 8c/1 Gdańsk.

 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kancelaria@giodo.gov.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu realizacji umowy Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt 1 lit b RODO

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨ wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usług dodatkowych przy których rezerwacji pośredniczymy

 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą̨ przez okres 1 roku

 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy / ich niepodanie może skutkować́ odmową realizacji usługi.

Regulamin i zasady pobytu

 1. pl
 2. en
 3. ru
 4. no
 5. sv

www.zojka-apartamenty.pl

NIP: 9570232574

 

zojka@zojkarent.pl

0048 789 479 197

Ze względu na charakter pracy

prosimy o kontakt tel. lub e-mail.

 

Siedziba: Baczyńskiego 8c1

80-410 Gdańsk

Regulamin i zasady pobytu